You are hereVOTM

VOTM


Předmět: Vybrané optické topografické metody

Katedra/Zkratka: SLO/VOTM

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.'

Anotace: Topografické metody, Moiré jev, Fourierovská-, triangulační-, tereoskopická- profilometrie.

Přehled látky:
1. Úvod (rozdělení topografických metod; rozdíl mezi optickými a neoptickými metodami; obecné vlastnosti metod; topografie x profilometrie; vrstevnicová mapa - kvalitativní hodnocení, čtení mapy; datový soubor - možnosti zobrazení 3D předmětu v 2D prostoru, drátěný model, barevný a šedý model, WRML model; způsoby vytvoření optické stopy na měřeném povrchu - projektory; principy kalibrace měření) 2. Moiré jev (teorie; vznik, metody popisu a typy moiré obrazců; metody washing-up, fringe-shifting, ODFM; měřené veličiny - výchylka, odchylka, hloubka) 3. Moiré metody (stínová, jednoprojektorová a dvouprojektorová moiré topografie)(teoretický popis; vlastnosti obrazce; možnosti experimentálního uspořádání; užívané metody zlepšení obrazce - digitální úpravy obrazu, srovnání vlastností a možností použití jednotlivých metod, praktické laboratorní ukázky) 4. Fourierovská profilometrie (základní vztahy a principy Fourierovské analýzy; teoretický popis profilometrie; možnosti experimentálního uspořádání; souvislost a srovnání vlastností s moiré metodami; praktické laboratorní ukázky) 5. Triangulační profilometrie (teoretický popis profilometrie; principy určení topografické hloubky; souvislost s moiré metodami; princip postupného skenování povrchu; možnosti experimentálního uspořádání; praktické laboratorní ukázky) 6. Stereoskopická profilometrie (princip stereoskopického vidění; teoretický popis; užívané typy projektované optické struktury; možnosti experimentálního uspořádání; praktické laboratorní ukázky) 7. Další metody (možnosti využití jevů interference či holografie pro měření tvaru předmětů - Michelsonův interferometr, speckle a holografická interferometrie)