You are hereUKM

UKM


Předmět: Úvod do kvantové mechaniky

Katedra/Zkratka: SLO/UKM

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Pochopit záklaní metody popisu systémů v kvantové mechanice.

Přehled látky:
1. Historický úvod. 2. Základní postuláty kvantové mechaniky, vlnová funkce, operátory měřitelných veličin. 3. Schrodingerova rovnice a její obecné řešení, stacionární řešení. 4. Relace neurčitosti. 5. Potenciálová jáma. 6. Jednoduchá teorie rozptylu. 7. Průchod částice bariérou, tunelování. 8. Harmonický oscilátor. 9. Metoda WKB, klasická limita kvantové mechaniky. 10. Částice v homogenním elektrickém poli. 11. Pohyb částice v centrálním poli, atom vodíku. 12. Moment hybnosti, skládání momentu hybnosti. 13. Spin, částice v magnetickém poli, Pauliho rovnice.