You are hereUFPL

UFPL


Předmět: Úvod do fyziky pevných látek

Katedra/Zkratka: SLO/UFPL

Rok: 2020

Garant: 'doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.'

Anotace: Úvod do struktury pevných látek

Přehled látky:
- Historický vývoj pohledu na strukturu látky, Bohrův model atomu - Krystaly, periodické uspořádání atomů, symetrie krystalu, krystalová mřížka, grupa operací symetrie - Krystalografie, typické krystalické struktury, kovů, solí a polovodičů - Popis elementární a primitivní buňky krystalů, určování směrů a rovin v krystalické struktuře, Millerovy indexy - Matematický popis operací symetrie, vlastní a nevlastní rotace. Zavedení operace translace a její důsledky. - Typické výpočty geometrických parametrů krystalické mřížky - Experimentální difrakční metody používané pro zjištění struktury krystalické látky, Braggův zákon difrakce - Popis difrakce pomocí prostorových frekvencí, zavedení reciprokého prostoru a reciproké elementární buňky - Vztah mezi krystalickou strukturou látky a změřeným difrakčním obrazcem - Nástin vlivu periodického uspořádání krystalických látek na jejich fyzikální a chemické vlastnosti