You are hereTVP

TVP


Předmět: Optika tenkých vrstev v technické praxi

Katedra/Zkratka: SLO/TVP

Rok: 2021

Garant: 'Ing. Jaromír Křepelka, CSc.'

Anotace: Cílem je rozvinout klasickou představu šíření elektromagnetických vln ve vrstevnatém optickém prostředí, určit měřitelné parametry soustav složených z tenkých i tlustých vrstev a popsat metody návrhu základních vrstevnatých interferenčních filtrů užitím analytického a numerického přístupu.

Přehled látky:
1. Charakteristika tenkých vrstev - vymezení pojmu optická tenká vrstva (TV), interference v částečně koherentním světle, základní vlastnosti TV, příklady výskytu v přírodě. 2. Metody vytváření tenkých vrstev - fyzikální a chemické metody depozice TV, řízení procesu depozice, vlastnosti materiálů a požadavky na jejich kvalitu, měření optických vlastností TV, základy elipsometrických měření a jejich vyhodnocení. 3. Příklady použití tenkých vrstev - antireflexe, dielektrické odražeče, dichroické filtry, úzkopásmové filtry, polarizační děliče, speciální interferenční filtry. 4. Teoretické základy analýzy soustav tenkých vrstev - výpočet amplitudových a výkonových reflexí a transmisí, ukázky algoritmů a výsledků výpočtů pro analýzu TV, význam principu reverzibility pro makroskopické parametry. 5. Tlusté vrstvy - postup výpočtu parametrů soustav tenkých a tlustých vrstev. 6. Konstrukční metody - půlvlnová vrstva, buffer vrstva, symetrické soustavy TV, počítačová optimalizace parametrů TV, ukázky algoritmů a výsledků výpočtů. 7. Vlastnosti jedné tenké vrstvy - včetně reflexe prostého rozhraní, Brewsterův úhel, totální reflexe, návrh jednoduché antireflexe. 8. Návrh vícevrstvých antireflexí. 9. Návrh vysoce odrazných soustav tenkých vrstev - se zadanou šířkou pásma a velikostí zvýšené reflexe, vyhlazení bočních maxim, optimalizační algoritmy. 10. Návrh MacNeillova polarizátoru. 11. Návrh Fabryho-Perotova filtru.