You are hereSZZTX

SZZTX

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Teoretické základy aplikované fyziky

Katedra/Zkratka: SLO/SZZTX

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.', 'prof. Jan Řídký, DrSc.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
" Statistický operátor, Liouvilleova rovnice, matice hustoty, čisté a smíšené stavy. Časový vývoj v kvantové mechanice. Hamiltonián jako generátor časových translací, evoluční operátor. Propagátor volné částice, Greenova funkce. Schrödingerův a Heisenbergův obraz, Diracův obraz. " Systémy identických částic. Permutace, spin a statistika, fermiony a bosony. Kovalentní vazba, orto a para vodík. Fockův prostor, druhé kvantování, kreační a anihilační operátory. " Jednoduchá teorie rozptylu. Lippmann-Schwingerova rovnice. Amplituda rozptylu, účinný průřez. Bornova řada, Coulombický a Yukawovský potenciál. Optický teorém. " Částicový obsah standardního modelu. Základní objevy: elektron, jádro, neutron, pozitron, mion, piony, neutrino. Systematika částic, základní kameny hmoty a jejich interakce. Partony, hluboce nepružný rozptyl. Standardní model jako teorie elektroslabých a silných interakcí. " Interakce částic s prostředím (základy). Průchod nabitých částic prostředím v závislosti na energii. Ionizační, radiační ztráty, Čerenkovské záření, přechodové záření, mnohonásobný rozptyl. Elektromagnetické a hadronové spršky. " Detektory: Metody detekce částic, vybrané typy detektorů: scintilátory, Čerenkovské detektory, dráhové detektory, kalorimetry. Urychlovače částic: Principy urychlování, používaná zařízení, lineární a kruhové urychlovače, pevný terč a vstřícné svazky, urychlovače podle druhu urychlovaných částic. " Vymezení signálů, teorie signálů a přenosových soustav. Fourierova analýza determinovaných signálů a impulsů a její praktické provádění. Laplaceova a Hilbertova transformace. Korelace determinovaných signálů. " Vlastnosti lineárních a nelineárních přenosových soustav. Charakteristické funkce a veličiny náhodných procesů a jejich realizací. Výkonová spektra náhodných procesů a jejich realizací. Přenos náhodného signálu lineární soustavou. " Vliv šumu na signál. Číslicové signály a jejich přenos. Číslicové přenosové soustavy, jejich chybovost a modelování. " Základní znaky a druhy analogových modulací signálů. Amplitudové modulace a vliv šumu na amplitudově modulovaný signál. Úhlové modulace a vliv šumu na úhlově modulovaný signál. Vzorkování a impulsové modulace signálů. Kvantování a číslicové modulace signálů. Mnohocestné signály. " Vymezení a základní pojmy teorie informace. Informace a její kvantitativní míry. Základní druhy a vlastnosti informační entropie. Střední vzájemná informace a její vlastnosti. Kódování a redundance informace. Přenos informace diskrétním a spojitým kanálem.