You are hereSZZPA

SZZPA


Předmět: Přístrojová fyzika

Katedra/Zkratka: SLO/SZZPA

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
1. Struktura měřicího řetězce. Převodníky fyzikálních veličin na elektrické. 2. Detektory světelného záření. Tepelné a fotoelektrické detektory (fotonka, fotonásobič, fotorezistor, fotodioda). 3. Měření teploty. Odporové, polovodičové, termoelektrické, pyroelektrické teploměry. 4. Detekce ionizujícího záření. Scintilační, plynové a polovodičové detektory. Detekce nabitých částic, fotonů záření gama, neutronů. 5. Získávání vakua, měření nízkých tlaků. 6. Získávání a měření nízkých teplot. Kryostaty. 7. Analogové zpracování signálů z detektorů. Typy zesilovačů. Integrace a derivace signálů. Amplitudová a časová analýza signálů. 8. Číslicové zpracování signálů. Logické obvody. 9. Digitálně-analogové a analogově-digitální převodníky. 10. Číslicové měřící přístroje. Digitální osciloskopy. Měření času, frekvence, fázového posunu. Spektrální analyzátory. 11. Nanosenzory a nanometrologie, analytické nástroje (STM, AFM) 12. Nanočástice, základní aplikace, nanovlákna a nanotextilie, nanovrstvy (epitaxe, CDV, plasmové metody), nanokompozity a konstrukční materiály 13. Radiometrie, fotometrie, fotometrické veličiny.a jejich měření. 14. Dalekohledy. Princip, základní dělení, příklady užití. 15. Optické mikroskopy, princip, zákl. dělení, příklady užití. 16. Lasery, princip, základní dělení, příklady užití. 17. Detektory světla, kamery, CCD. 18. Optické interferometry, principy, základní dělení, příklady užití.