You are hereSZZJX

SZZJX


Předmět: Jaderná spektroskopie

Katedra/Zkratka: SLO/SZZJX

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
" Základní charakteristiky výstupního signálu z detektorů při registraci záření a částic: teoretický impulz, simulace reálných signálů, vliv šumu, amplitudová, časová a tvarová analýza impulzů, potlačeni a korekce překryvu impulzů. " Principy registrace nabitých a neutrálních částic: Interakce záření a částic s hmotou, Bethe-Blochova formule, ionizační a brzdné ztráty, radiační délka, Molierův poloměr, jaderná interakční délka. " Statistický charakter měření: binomické rozdělení, Gaussovo rozdělení, Poissonovo rozdělení, charakteristiky rozdělení. " Základní principy rozptylových experimentů, jejich klasifikace, teoretický popis. Rozptyl v energetické a časové doméně. Příklady rozptylových experimentů (NMR, Mössbauerova spektroskopie, rentgenová difrakce, neelastický rozptyl). " Koincidenční a antikoincidenční měřicí systémy: určení doby příletu fotonu/částice do detektoru, měření doby života excitovaných jader a poločasu rozpadu radioaktivních látek. " Mössbauerova spektroskopie: Mössbauerův jev, hyperjemné interakce, typy mössbauerovských měření. " Spektroskopie záření gama: interakce záření gama s látkou, spektrum záření gama a jeho měření, využití spektroskopie záření gama. " Spektroskopie elektronů a pozitronů: interakce lehkých nabitých částic s látkou, spektrum záření beta, využití spektroskopie záření beta. " Spektroskopie záření alfa a těžkých částic: interakce těžkých nabitých částic s hmotou, využití spektroskopie těžkých částic. " Spektroskopie neutronů: interakce neutronů s hmotou, detektory neutronů, využití neutronů a spektroskopie neutronů. " Neutrina: interakce neutrin s látkou, detekce neutrin. " Dozimetrie: dozimetrické jednotky, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana. " Synchrotronové záření a jeho využití, fyzika urychlovačů. " Nukleární magnetická rezonance a její využití. " Měřicí aplikace a moduly analogové a digitální zpracování signálů (předzesilovače, zesilovače, filtry, tvarovače) a analýzu dat, systémy pro paralelní a deterministické provádění úloh. " Techniky synchronizace a řízeného spouštění procesů měření a generování signálů (typy analogových a digitálních spouštěcích signálů), manipulace s daty (analýza, ukládaní), stavový automat, pán-sluha, správa událostí, identifikace a minimalizace mrtvé doby spektrometrického systému. " Atomové a jaderné analytické metody: XRF, PIXE, XPS, neutronová aktivační analýza, hmotnostní spektroskopie.