You are hereSZZFM

SZZFM


Předmět: Obecná fyzika

Katedra/Zkratka: SLO/SZZFM

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
1. Kinematika a dynamika hmotného bodu, Newtonovy pohybové zákony. 2. Mechanika soustavy hmotných bodů. Mechanika tuhého tělesa. 3. Gravitační pole, Keplerovy zákony. 4. Mechanika tekutin, Archimédův zákon, Bernoulliova rovnice. 5. Kmity a vlnění, Huygensův princip, Dopplerův jev. Akustika. 6. Částicová struktura látky, statistický pohled na látku, Brownův pohyb. 7. Popis termodynamického systému: stav soustavy, rovnovážný stav, rovnovážný děj, vnitřní energie, teplo a teplota, ideální plyn. 8. Základní věty termodynamiky, práce a teplo, entropie, termodynamické potenciály, teplota, nevratné děje, princip vzrůstu entropie. 9. Molekulární kinetická teorie plynů, Maxwellův zákon rozdělení rychlostí molekul. 10. Transportní jevy vedení tepla, proudění, difúze, první a druhý Fickův zákon. 11. Fázové přechody, Clausius-Clapeyronova rovnice. 12. Reálné plyny: van der Waalsova rovnice, kritický bod, Joule-Thomsonův jev. 13. Termodynamické vlastnosti kapalin. 14. Elektrostatické pole ve vakuu, Coulombův, Gaussova elektrostatická věta Indukce. Kapacita. Elektrostatické pole v dielektriku, polarizace dielektrika, susceptibilita a permitivita. 15. Stacionární elektrické pole, elektrický proud, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, supravodivost. 16. Stacionární magnetické pole, Biotův, Savartův a Laplaceův zákon, Lorentzova síla, pohyb nabitých částic v magnetickém poli, Ampérův zákon. 17. Nestacionární elektromagnetické pole, Faradayův zákon, přechodové jevy v obvodech RL a RC, střídavý proud. Základní charakteristiky střídavého proudu a napětí, sériový a paralelní obvod RLC. 18. Elektrické stroje - transformátory, generátory a elektromotory. 19. Elektromagnetické kmity a vlny, tlumené a netlumené kmity, dipóly a antény, Maxwellovy rovnice. 20. Paprsková optika, Fermatův princip, zákony lomu a odrazu., zobrazení, hranol, planparalelní deska. 21. Paraxiální optické soustavy, zobrazovací rovnice, základní body a roviny optické soustavy, ohnisková vzdálenost, zvětšení, soustava tenkých čoček. 22. Základní charakteristiky optické soustavy, omezení paprskových svazků v optické soustavě, pupily, clony, zorný úhel. Optické vady soustavy, otvorová vada, koma, zklenutí pole a astigmatismus, zkreslení, barevné vady, stigmatické zobrazení. 23. Vlnová optika, Maxwellova teorie elektromagnetického pole, Fresnelovy vztahy, odraznost a propustnost rozhraní. 24. Difrakce světla, Fraunhoferova a Fresnelova difrakce, rozlišení optických soustav. 25. Interference světla, koherence světla, interferometry, holografie. 26. Optické jevy v anizotropních prostředích, jednoosé a dvojosé krystaly, dvojlom, optická aktivita. 27. Základní představy kvantové mechaniky, záření černého tělesa, vlnově-korpuskulární dualismus, Schrödingerova rovnice, modelová řešení (částice v potenciálové jámě, potenciálová bariéra), základní experimenty. 28. Stavba elektron. obalu, modely atomu, atom vodíku a jeho spektra. Atomy s více elektrony, kvantová čísla, orbitály, spin, magnetický moment atomu, Pauliho vylučovací princip. 29. Elektromagnetické přechody v atomu, pravděpodobnosti přechodu, výběrová pravidla, atomová spektroskopie, vliv vnějších polí na atomová spektra, laser. 30. Fyzika molekul, vazby v molekulách, dvouatomové a víceatomové molekuly, spektra molekul, vibrace a rotace molekul, molekulová spektroskopie. 31. Fyzika atomového jádra, vlastnosti a podstata jaderných síly, modely atomového jádra. Přeměny atomového jádra, radioaktivita, jaderné rozpady, řady radioaktivních přeměn, stabilita jader. 32. Jader. reakce, zákony zachování v jader. reakcích, typy jader. reakcí, štěpná reakce, termonukleární reakce, energetika jaderných reakcí. 33. Aplikace jader. fyziky, magnetická rezonance, Mössbauerův jev, neutronová difrakce, využití radionuklidů, jader. reaktory, možnosti využití syntézy jader. 34. Dozimetrie ioniz. záření, ochr. před zářením, biol. účinky ioniz. záření. 35. Kosmické záření. Elementár. částice, klasifikace elementár. částic, kvark. model hadronu.