You are hereSZZCX

SZZCX

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Experimentální částic. fyz. a astrofyz.

Katedra/Zkratka: SLO/SZZCX

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.', 'prof. Jan Řídký, DrSc.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
" Standardní model elektroslabých interakcí - objevy základních částic, beta rozpad neutronu; Fermiho teorie; kvark c, Cabibbův úhel; CKM matice, kvark b, Feynman-Gell-Mannova teorie; nabitý vektorový boson; Glashow-Salam-Weinbergův model; neutrální proudy, objev top kvarku a Higgsova bosonu, možná rozšíření standardního modelu. Oscilace neutrálních mezonů, oscilace neutrin. " Experimentální metody částicové fyziky: experimenty s pevným terčem, vstřícné svazky, typy svazků, urychlovač LHC a experiment ATLAS. Identifikace a kalibrace fyzikálních objektů v moderních detektorech, detekce neutrin a kosmického záření. Proces měření a simulace. Separace signálu a pozadí. Detekce temné hmoty. " Partonový model a QCD - podivné a půvabné částice, grupy a multiplety částic; model konstituentních kvarků; mezony a baryony; barva; struktura protonu, partonový model; distribuční funkce; fragmentační funkce; kvantová chromodynamika; běžící vazbová konstanta; asymptotická volnost. " Kosmické záření, jeho zdroje, mechanismy šíření a detektory - urychlovací mechanismy kosmického záření, šíření kosmického záření vesmírem, primární kosmické záření, nabité záření, neutrinová astronomie - solární, atmosférická a neutrina ze supernov, astronomie záření gama a rentgenovská astronomie, sekundární kosmické záření, atmosférická sprška, detektory kosmického záření - čerenkovské a fluorescenční teleskopy, detekční zařízení ve vesmíru. " Kosmologie - vznik a raný vývoj vesmíru, inflace a její důsledky, temná hmota a temná energie, reliktní záření, jeho měření a jeho kosmologický význam, Hubbleův zákon a expanze vesmíru, stáří vesmíru, modely vesmíru - Friedmannovy modely, model shody, gravitační čočky a jejich kosmologický význam, metody určováni kosmologických vzdáleností, současné výsledky a jejich význam, struktura vesmíru na velkých škálách, její vývoj a kosmologický význam. " Detektory ionizujícího záření ve fyzice částic - základní mechanizmy ztrát energie nabitých částic v prostředí - elektrony, miony a hadrony; principy detekce gamma a rentgenového záření; rozdělení typů kalorimetrů a jejich výhody a nevýhody; druhy dráhových detektorů a jejich historický vývoj; typické geometrie a detekční techniky velkých částicových experimentů; detekce neutrin. " Statistika ve fyzice vysokých energií - hustota pravděpodobnosti náhodné proměnné; Monte Carlo metody; princip maximální věrohodnosti, odhad parametrů; statistické testy, kovarianční matice; stanovení limitů, multivarietní techniky, oddělení signálu a pozadí. " Fyzika urychlovačů a synchrotronové záření - vývoj a typy urychlovačů; synchrotronové záření; lineární optika synchrotronu; zdroje svazku - injektáž; principy urychlovacího systému. " Jaderná astrofyzika - vývoj Vesmíru: éra záření a hmoty, reliktní záření, temná hmota a temná energie, primární syntéza jader, tvorba těžkých prvků; jaderné procesy ve hvězdách: sebe-gravitující objekty, jaderná syntéza ve hvězdách, sluneční neutrina a neutrina ze supernov, oscilace neutrin; experimentální výsledky: detekce kosmických fotonů a neutrin, přehled významných experimentů. " Počítačové metody fyziky vysokých energií - experimenty ve fyzice vysokých energií; náhodná čísla a jejich posloupnosti generátory náhodných čísel, transformace náhodných čísel; metody Monte Carlo, datové modely; nástroj Geant4; práce s programem ROOT - základy a využití v praxi.