You are hereSZZČS

SZZČS


Předmět: Číslicové a měřící systémy

Katedra/Zkratka: SLO/SZZČS

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Povinně volitelná státní závěrečná zkouška na získání specializace Číslicové a měřící systémy.

Přehled látky:
1. Číslicový měřicí systém (využívající počítač vs. autonomní přístroj), základní dělení a konstrukce, struktura (sběrnice, hvězda, kruh, strom), centralizované/decentralizované měřicí systémy, otevřené/uzavřené měřicí systémy, laboratorní měřicí systémy. 2. Standardní rozhraní, sériová, paralelní (RS-232, GPIB, apod.), modulární systémy (VME, VXI, PXI, apod.), přístrojová rozhraní průmyslových měřicích systémů, zásuvné měřicí desky do PC. 3. Virtuální instrumentace, programové prostředky, VISA ovladače, vývojová prostředí pro měřicí aplikace, programování měřicích systémů, standard SCPI, prostředí LabView. 4. Fyzikální základy teorie obvodů, základní pojmy, obvodové prvky a jejich vlastnosti, dvojpóly, mnohapólové prvky, konkrétní příklady dvojpólů, čtyřpólů a dvojbranů. 5. Principy a vlastnosti polovodičových součástek, vnitřní fotoelektrický jev a fotovodivost, elektroluminiscence, galvanomagnetický jev, termomagnetický jev, termoelektrický jev a Peltierův jev, přechod PN a jeho VA charakteristika, polovodičové součástky s jedním PN přechodem. 6. Polovodičové součástky se dvěma PN přechody - bipolární transistory, součástky s více přechody PN, unipolární transistory, použití a jednoduchá zapojení polovodičových součástek (zesilovače, klopné obvody, oscilátory atd.). 7. Operační zesilovače: základní vlastnosti operačních zesilovačů, druhy operačních zesilovačů, vnější obvody oper. zesilovačů, základní zapojení pro řešení matematických operací, sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování, odmocňování, derivace a integrace. 8. Stabilizované zdroje napětí a proudu s využitím operačních zesilovačů - výpočet parametrů stabilizátoru, návrh napěťového stabilizátoru s omezovačem proudu. 9. Elektronické spínací a přepínací obvody - multiplexery a demultiplexery, elektronické střídače, vzorkovače signálu a jejich vlastnosti. 10. Logické integrované obvody: Booleova algebra a logické funkce, logické operátory, paměti, čítače, AD a DA převodníky. 11. Elektronické systémy: vysílače, přijímače, modulátory, směšovače, demodulátory, magnetron, měniče elektrických veličin na neelektrické a naopak. 12. Obrazové snímací prvky, CCD, obrazovka, detektory elektromagnetického záření, optoelektronické zobrazovací systémy. 13. Matematický model, počítačový model (metoda snižování řádu derivace, Eulerova metoda). 14. Modelování náhodných jevů (metoda MonteCarlo), kongruentní metoda generování pseudonáhodných čísel. 15. Modelování a simulace číslicových systémů (hazardní stavy, zpoždění), diagnostika logických obvodů (porucha, test).