You are herePPO2X

PPO2X


Předmět: Pokročilé partie klasické optiky 2

Katedra/Zkratka: SLO/PPO2X

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Pavel Horváth, Ph.D.', 'RNDr. Petr Šmíd, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s vybranými optickými měřicími metodami, jejich principy a aplikačními potenciály.

Přehled látky:
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ (opakování) (Přehled základních vztahů teorie deformace a napětí těles. Pojem napětí a deformace v teorii a experimentu. Deformace obecného tělesa. Tenzor malé deformace, tenzor napětí. Základní pojmy z teorie náhodných procesů. Klasifikace náhodných procesů. Autokorelační a korelační funkce.) OPTICKÁ METROLOGIE NA BÁZI KOHERENČNÍ ZRNITOSTI (Fotografie na bázi koherenční zrnitosti - princip a konkrétní aplikace. Metoda korelace polí koherenční zrnitosti - princip a konkrétní aplikace. Interferometrie na bázi koherenční zrnitosti - ESPI, Sherography - princip a konkrétní aplikace. Techniky analýzy korelogramů a interferogramů - metody s pixelovou a subpixelovou přesností, princip rozbalení fáze.) OPTICKÉ MĚŘICÍ METODY V EXPERIMENTÁLNÍ PRAXI (Fotoelasticimetrie - princip, vlastnosti polarizovaného světla, dvojlom, typické aplikace. Stereofotogrammetrie - princip, základní vztahy, oblast využití. Digitální korelace obrazů - princip a konkrétní aplikace. Moderní metody vizualizace proudění v kapalinách a plynech: Laserová dopplerovská anemometrie - LDA, Laserem indukovaná fluorescence - LIF - principy a konkrétní aplikace.)