You are herePPO1X

PPO1X


Předmět: Pokročilé partie klasické optiky 1

Katedra/Zkratka: SLO/PPO1X

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s vybranými optickými měřicími metodami, jejich principy a aplikačními potenciály. Studenti si oživí základní optické jevy (koherence, interference, difrakce). Kurz je zaměřen na optické metody interferometrické, holografické, na bázi koherenční zrnitosti, apod. a jejich využití pro měření vybraných fyzikálních veličin (složky tenzoru deformace a veličin z nich odvozených, ...).

Přehled látky:
TEORIE KOHERENCE (Komplexní reprezentace reálných polí. Základní představy o časové a prostorové koherenci. Van Cittertova - Zernikeova věta a Wienerova - Chinčinova věta. Korelační funkce. Křížově spektrálně čistá pole. Syntéza korelační funkce. Interferometrie v bílém světle a profilometrie s prostorovou koherencí. Koherenční jevy čtvrtého řádu. Hanbury Brownův - Twissův jev.) HOLOGRAFIE (Youngův pokus. Holografie - fyzikální principy a historický vývoj. Moderní holografie. Záznam a rekonstrukce vlnového pole. Záznamové materiály. Vlastnosti a třídění hologramů. Zobrazovací vlastnosti plošného hologramu. Objemový hologram. Holografická interferometrie. Experimentální realizace a problémy holografie. Vyhodnocení holografických interferogramů. Holografie časově proměnných jevů. Aplikace holografie - kontrola tvaru, tenzor deformace (posuv, rotace, deformace), fázové jevy, aplikace v termomechanice, měření chvění, rázů aj. Nekoherentní korelační holografie, počítačová (digitální) holografie a jejích použití.) KOHERENČNÍ ZRNITOST (Jev koherenční zrnitost - původ, historický vhled, základní pojmy. Subjektivní a objektivní koherenční zrnitost. Posuv a dekorelace pole koherenční zrnitosti. Statistické vlastnosti koherenční zrnitosti - statistiky prvního a druhého řádu, teoretický model. Aplikační potenciál koherenční zrnitosti - astronomie, optika, mechanika, biologie, ekologie a další. Redukce/potlačení koherenční zrnitosti. Vymezení pojmů plně a částečně vyvinuté pole koherenční zrnitosti. Gaussovská a negaussovská koherenční zrnitost. Fraktálová koherenční zrnitost.)