You are herePMF2

PMF2


Předmět: Proseminář z matematiky pro fyziky 2

Katedra/Zkratka: SLO/PMF2

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Pavel Horváth, Ph.D.'

Anotace: Osvojit si základní znalosti matematické analýzy, lineární algebry a geometrie se zaměřením na aplikace pro fyziku.

Přehled látky:
1. Základy lineární algebry: Vektory, matice, determinanty a řešení soustav lineárních rovnic (věta Frobeniova a Cramerova). 2. Základy analytické geometrie v rovině a v prostoru. 3. Základy integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné: Neurčitý integrál, určitý Riemannův integrál, užití při určování délky křivky, obsahu plochy, povrchu a objemu rotačního tělesa. 4. Aplikace diferenciálního a integrálního počtu ve fyzice. 5. Funkce dvou proměnných: Parciální derivace, diferenciál. 6. Úvod do diferenciálních rovnic: Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu. 7. Využití software MATHEMATICA pro vybraná témata - praktické cvičení.