You are herePGSVO

PGSVO


Předmět: Vlnová optika

Katedra/Zkratka: SLO/PGSVO

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenta s oblastí vlnové optiky.

Přehled látky:
1. Fyzikální vymezení geometrické, vlnové, elektromagnetické a kvantové optiky; dualismus světla. 2. Optická prostředí, popis a vlastnosti. 3. Koherence světla, klasický a kvantový přístup. 4. Helmholtzova rovnice ve tvaru rovinných vln, harmonická analýza. 5. Difrakce světla,Kirchhoffovo řešení vlnové rovnice, Fraunhoferův a Fresnelův přístup, příklady řešení difrakce, difrakční mřížky, rozlišovací schopnost optických přístrojů. 6. Interference světla, optické interferometry, interferometrie v bílém světle, užití. 7. Polarizace světla, popis, dělení, užití. 8. Rozptyl světla. 9. Svazková optika, popis a fyzikální vlastnosti, transformace a konverze optických svazků; nedifrakční a vírové svazky.