You are herePGSQO

PGSQO


Předmět: Kvantová optika

Katedra/Zkratka: SLO/PGSQO

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.'

Anotace: Cílem předmětu je studenta seznámit s pokročilými metodami kvantové statistiky a teorie koherence.

Přehled látky:
Koherentní stavy optického pole a jejich vlastnosti, reprezentace matice hustoty, kvazidistribuce, generující funkce a fotonové rozdělení, uspořádání operátorů pole, stlačené stavy, fázové stavy, sub-poissonovské stavy, světlo chaotické, laserové a superpozice koherentních a chaotických polí. Heisenbergův-Langevinův popis, Schroedingerův popis, hlavní rovnice, zobecněná Fokkerova-Planckova rovnice, interakce záření s atomy a rezervoáry, rezonanční fluorescence, zobecněná superpozice koherentních polí a kvantového šumu, fotonová statistika v nelineárních optických procesech (optické parametrické procesy, Ramanův a Brillouinův rozptyl, Kerrův jev, čtyřvlnové směšování, fázová konjugace).