You are herePGSDA

PGSDA


Předmět: Laserová dopplerovská anemometrie

Katedra/Zkratka: SLO/PGSDA

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s optickými měřicími metodami na principu laserové dopplerovské anemometrie.

Přehled látky:
Principy teorie optické interference; optika gaussovských svazků; dopplerův jev v optice; principy laserové anemometrie a základní dělení metod (LDA, interferometrická metoda aj.); fourierovský přístup k laserové anemometrii; principy a technické realizace laserových anemometrů, způsoby záznamu a zpracování signálu, interpretace výsledků, chyby měření; metody vizualizace proudění, metoda PIV aj.; aplikace v mechanice kontinua.