You are herePGSAM

PGSAM


Předmět: Aplikovaná metrologie

Katedra/Zkratka: SLO/PGSAM

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Teorie měření, experiment, teorie a aplikace metrologie, etalony, metrologické normy, praktická metrologie.

Přehled látky:
Struktura měřicího řetězce, analýza experimentálních údajů, teorie měřicích metod, chyb a nejistot měření, plánování a realizace experimentu, vzájemné vztahy metrologie, technické normalizace a zkušebnictví, národní a mezinárodní organizace činné v metrologii, akreditační systém pro kalibrační a zkušební laboratoře, etalony fyzikálních veličin a jejich uchování, druhy a metrologické charakteristiky měřidel, metrologická konfirmace, schémata návaznosti měřidel; metrologie ss a nf elektrických signálů, elektronické měřicí systémy, využití mikroprocesorové techniky pro měření elektrických vlastností prvků a obvodů.