You are herePGS8S

PGS8S


Předmět: Standardní model

Katedra/Zkratka: SLO/PGS8S

Rok: 2020

Garant: 'prof. Jan Řídký, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Cílem předmětu je seznámit studenty se současnou podobou elektroslabých interakcí a Higgsova mechanizmu, fyzikou procesů na urychlovači LHC aj.; a dále s teorií silných interakcí na nejnižší známé úrovni, tj. představit ji jako kvantovou chromodynamiku, tj. neabelovskou kalibrační teorii pole se stupněm volnosti zvaným barva, a to od historického úvodu a aditivního kvarkového modelu po hluboce nepružný rozptyl, strukturu protonu a popis srážek hadronů v rámci partonového modelu, ke konceptu partonových distribučních funkcí a výpočtu jednoduchých elementárních procesů, a nakonec k podstatě uvěznění kvarků v hadronech, asymptotické volnosti a konceptu běžící vazbové konstanty. 1. Beta rozpad mionu a neutronu, rozpad pionu na leptony, narušení parity. 2. Slabé interakce leptonů a kvarků, Cabbibův úhel, CKM matice, interakce neutrin. 3. Standardní model jako neabelovská kalibrační teorie: elektroslabé interakce a sjednocení, Weinberg-Salam-Glashow model, selfinterakce vektorových bosonů. 4. Higgsův potenciál, spontánní narušení symetrie. 5. Higgsův mechanizmus generování hmot vektorových bosonů a leptonů. 6. Fyzikální procesy ve srážkách na minulých, současných a budoucích urychlovačích. 7. Důvody a náznaky fyziky za standardním modelem. 8. Silné interakce, Rutherfordův rozptyl. 9. Teorie grup a reprezentací, Lieovy grupy a algebry, generátory, strukturní konstanty. 10. Grupy SU(2) a SU(3), izospin, Gell-Mannovy matice. 11. Nerelativistický model konstituentních kvarků, kvarky jako dynamická podstata SU(3) symetrie, uvěznění kvarků, experimentální evidence pro kvantové číslo "barva". 12. Partonový model, produkce Drell-Yanových dileptonů. 13. Základy kvantové chromodynamiky, QCD Lagrangián, neabelovská kalibrační invariance, Feynmanova pravidla QCD, operace s barevnými maticemi, základní výpočty v poruchové QCD ve stromové aproximaci, selfinterakce gluonů. 14. Hmotové singularity a Kinoshita-Lee-Nauenbergův teorém, pojem jetu, běžící vazbová konstanta, asymptotická volnost QCD. 15. QCD a partonový model, větvení partonů v QCD, faktorizace paralelních singularit, definice oblečených distribučních funkcí partonů v hadronech, evoluční rovnice.