You are herePGS6M

PGS6M

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Optické metody

Katedra/Zkratka: SLO/PGS6M

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Jevy vlnové optiky využívané v optických měřicích metodách. Vymezení základních pojmů optické koherence, interference a difrakce v blízkém a vzdáleném poli. Elementy fourierovské a statistické optiky. Holografie a související metody měření. Holografický princip záznamu a rekonstrukce optických vln. Klasifikace hologramů, jejich vlastnosti a metody záznamu. Typy analogových záznamových materiálů a jejich vlastnosti. Problematika záznamu digitálního hologramu a jeho rekonstrukce. Metody holografické interferometrie, jejích principy a využití. Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH), její princip a využití. Moderní techniky analýzy holografických interferogramů. Aplikace holografie v průmyslu - měření deformací, vibrací, proudění, holografická topografie, nedestruktivní holografická defektoskopie. Další využití holografie - prostorová filtrace, holografické filtry a paměti, korelátory, mikroskopie. Aplikace v biomechanice. Koherenční zrnitost a související metody měření. Fyzikální původ jevu, terminologie, statistický popis v koherentním a částečně koherentním světle. Aplikační potenciál koherenční zrnitosti ve fyzikálních oborech (optika, mechanika, astronomie), v medicíně, biologii nebo ekologii. Měřicí metody bodové a plošné - korelační (Speckle correlation), fotografické (Speckle photography), interferometrické (ESPI, Shearography) - pro detekci statických a dynamických změn stavu povrchů předmětů (translace, rotace, vlastní deformace, rychlost, zrychlení), defektoskopie. Principy a využití těchto metod. Korelační analýzy signálů. Metody vyhodnocení korelogramů, techniky posuvu fáze. Analýza proudění kapalin a plynů, metody využívající Dopplerova jevu (LDA) a indukované fluorescence (LIF). Interferometrie v bílém světle, interferometrie v bílém světle se spektrálním rozkladem.