You are herePGS6K

PGS6K


Předmět: Klasická optika

Katedra/Zkratka: SLO/PGS6K

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Světlo jako vlna, Maxwellovy rovnice, vlnová rovnice, grupová rychlost. Fourierova transformace - spojitá a diskrétní, vzorkovací teorém, aliasing. Fresnelova transformace, věta o posunu, věta o sklonu, vzorkovací teorém pro Fresnelovu transformaci. Komplexní reprezentace vlnového pole, Hilbertova transformace, relace neurčitosti. Kirchhoffův a Rayleighův - Sommerfeldův difrakční integrál. Fresnelova difrakce na periodických strukturách, Talbotův jev. Šíření světla v trojrozměrném prostoru - Ewaldova sféra, kuželová čočka, světelná jehla. Hloubka ostrosti a rozlišovací schopnost. Prostorová koherence - prostorová koherenční funkce, van Cittertova - Zernikeova věta, korelace intenzit. Vznik obrazu prostřednictvím koherentního světla, teorie prostorové filtrace. Vznik obrazu prostřednictvím nekoherentního světla, konvoluční teorie, Duffieuxův vzorec. Optická přenosová funkce a její měření. Vznik obrazu prostřednictvím částečně koherentního světla. Teorie koherence, dělení amplitudy, dělení vlnoplochy, dělení pomocí difrakce, dělení rozptylem. Polarizace světla, polarizační jevy, Jonesův vektor a Jonesova matice, Stokesovy parametry a Müllerova matice, Poincarého sféra, elipsometrie, dvojlom.