You are herePGS5K

PGS5K


Předmět: Fyzika kondenzované fáze

Katedra/Zkratka: SLO/PGS5K

Rok: 2018

Garant: 'doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
A. Fyzika pevných látek " Symetrie krystalu, krystalová mřížka, popis difrakce. " Kmity mřížky, fonony, disperzní závislosti, tepelné vlastnosti. " Popis kovů, Fermiho plyn elektronů, tepelné a elektrické vlastnosti, Fermiho plochy. " Energetické pásy, Blochův teorém, Blochovy funkce, ústřední rovnice. B. Fyzika polovodičů " Reálné polovodiče, pásová struktura typických polovodičů (Si, Ge, GaAs). " Popis kvazičástic, plazmony, polaritony, excitony. " Povrchy a rozhraní, p-n přechod, kvantové heterostruktury, polovodičové součástky. " Mezipásové optické přechody, sdružená hustota stavů kritické body. " Optické experimentální metody studia polovodičů, měření absorpce, luminiscence. " Fotonické krystaly a jejich použití. Fyzika polovodičů (Doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.) Optické vlastnosti polovodičů, kvantová teorie optických přechodů. Optická spektra, excitony a hustota stavů, příměsová absorbce, reflexe v oblasti kmitů mříže, plazmová hrana. Fotoelektrické jevy: různé druhy generace a rekombinace, vliv pastí, nehomogenní excitace, difúze. Generace světla, luminiscence, luminiscenční diody a polovodičové lasery. Heterostruktury, kvantové jámy a supermřížky, metody výpočtu energetických hladin, obsazení, přechody mezi hladinami, Fázové transformace (Mgr. Vít Procházka, Ph.D.) Termodynamické zákony, stavová rovnice plynů, stavová rovnice pevné látky, Termodynamická energie, Gibbsova volná energie, Podmínka rovnováhy, Fázový diagram, fázové přechody prvního a druhého druhu, parametr uspořádání, Landauova teorie fázových transformací, Homogenní a heterogenní nukleace, Kinetika fázových transformací, Avramiho rovnice, Výpočet vnitřní energie, Lennard-Jonesův model, dynamika fázových transformací, krystalizace, chemické reakce.