You are hereOVSX

OVSX


Předmět: Optické vlnovodné struktury

Katedra/Zkratka: SLO/OVSX

Rok: 2021

Garant: 'Ing. Jaromír Křepelka, CSc.'

Anotace: Cílem je připomenout šíření elektromagnetických vln řešením Maxwellých rovnic, položit základy interakce záření s látkou, popsat lineární jevy ve vrstevnatých prostředích a lineární vlastnosti optických vlnovodů.

Přehled látky:
Vlnová rovnice pro monochromatické vlny, její řešení v planárním zrcadlovém a dielektrickém vlnovodu, symetrický a asymetrický vlnovod, TE, TM módy, modová struktura, rozložení pole, disperzní relace, grupová rychlost, jednomodové vlnovody a jejich lineární vlastnosti. Optická vazba mezi mody, vazební členy, spínání. Vlnovody s obecnými profily. Vláknová optika, mody v radiálně symetrických systémech, různé druhy vláken, strukturovaná vlákna, vlákna se skokovou změnou indexu lomu, gradientní vlákna, útlum a disperze, modová disperze. Složitější prvky vláknové a nelineární optiky - děliče, izolátory, atenuátory, modulátory.