You are hereOVPLX

OVPLX


Předmět: Optické vlastnosti pevných látek

Katedra/Zkratka: SLO/OVPLX

Rok: 2021

Garant: 'doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.'

Anotace: Výklad začíná zavedením veličin pro popis optických vlastností pevných látek. Zavede se odpovídající matematický popis pro vysvětlení jevů jako elektrooptický, akustooptický, magnetooptický jev. Průběžně se diskutují příklady reálných materiálů.

Přehled látky:
- Optické konstanty, popis interakce svetla s látkou, Maxwellovy rovnice. Delení materiálu podle optických parametru. - Vztahy mezi optickými velicinami, index lomu, permitivita, vodivost, susceptibilita. Materiálové vztahy, Kramersovy - Kronigovy disperzní relace. - Anizotropie, zavedení tenzorových velicin. - Šírení svetla v anizotropním prostredí, lineární a cirkulární anizotropie. Rešení standardních úloh, jednoosé a dvouosé materiály. - Lineární a cirkulární dichroismus. Napetím indukovaná nebo modifikovaná anizotropie (elektrické pole, magnetické pole, napetí). - Elektrooptické jevy, lineární (Pockelsuv jev), kvadratický (Kerruv jev). Príklady použití, modulátory svetla amplitudové/fázové. - Fotoelastické jevy. - Akustooptické jevy, Bragguv zákon pro difrakci, režimy difrakce, difrakcní řády, úcinnost prvku. AO modulátor, AO deflektor. - Mezipásové optické prechody, Fermiho zlaté pravidlo. - Absorpcní pásy, popis absorpcních pásu, kritické body. Príspevek fononu, experimentální absorpcní pásy, vliv excitonu. - Mrížková reflexe, modely popisu. Popis interakce svetla s látkou v jednotlivých spektrálních oblastech.