You are hereOS

OS


Předmět: Optické senzory

Katedra/Zkratka: SLO/OS

Rok: 2018

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s vybranými optickými senzory založenými na různých principech - triangulace, intereference, časová a prostorová koherence, koherenční zrnitost a holografie.

Přehled látky:
1. Základní definice - definice opticky hladkého a opticky drsného povrchu, definice úlohy měření, vysvětlení pojmu koherenční zrnitost, vysvětlení významu charakteristických veličin. 2. Rozdělení optických senzorů podle principu - triangulace (laserová triangulace, triangulace s měřením fáze, deflektometrie s měřením fáze, autofokus), - interferometrie v bílém světle (interferometrie v bílém světle v časové doméně, interferometrie v bílém světle se spektrálním rozkladem (ve frekvenční doméně), optická koherenční tomografie (OCT)), - klasická interferometrie. 3. Interferometrické metody se syntézou koherenční funkce - Hotateho metoda - interferometrie využívající prostorovou koherenci. 4. Holografická interferometrie. 5. Interferometrie na bázi koherenční zrnitosti - fotografie na bázi koherenční zrnitosti - korelační interferometrie - elektronická korelační interferometrie (ESPI). 6. Metoda využívající korelační vlastnosti polí koherenční zrnitosti - měření složek tenzoru malé deformace předmětu a veličin z nich odvozených.