You are hereOPVPL

OPVPL


Předmět: Optické vlastnosti pevných látek

Katedra/Zkratka: SLO/OPVPL

Rok: 2019

Garant: 'doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.'

Anotace: Výklad začíná zavedením veličin pro popis optických vlastností pevných látek. Zavede se odpovídající matematický popis pro vysvětlení jevů jako elektrooptický, akustooptický, magnetooptický jev. Průběžně se diskutují příklady reálných materiálů.

Přehled látky:
1. Optické konstanty, popis interakce světla s látkou, Maxwellovy rovnice. Dělení materiálu podle optických parametrů. 2. Vztahy mezi optickými veličinami, index lomu, permitivita, vodivost, susceptibilita, materiálové vztahy, Kramersovy - Kronigovy disperzní relace. 3. Lorentzův a Drudeho mikroskopický model látky. 4. Anizotropie, zavedení tenzorových velicin. 5. Fresnelova rovnice, řešení standardních úloh, jednoosé a dvouosé materiály, indexový elipsoid. 6. Šíření světla v anizotropním prostředí, lineární a cirkulární anizotropie, indexová plocha, Faradayův jev. 7. Elektrooptické jevy, lineární (Pockelsuv jev), kvadratický (Kerruv jev), příklady použití, modulátory světla polarizační, amplitudové a fázové. 8. Fotoelastické jevy, akustooptické jevy, Braggův zákon difrakce, dva režimy difrakce, difrakční řády, účinnost prvků, akustooptický modulátor, deflektor, přepínač. 9. Mezipásové optické přechody, sdružená hustota stavů, Fermiho zlaté pravidlo. Popis absorpčních pásů, kritické body. Příspěvek fononů, experimentální absorpčí pásy, vliv excitonů.