You are hereOPT

OPT


Předmět: Optika pro experimentální fyziky

Katedra/Zkratka: SLO/OPT

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.'

Anotace: Základní kurs optiky.

Přehled látky:
1. Základy fotometrie. 2. Vlnová rovnice, rovinná vlna, kulová vlna, fázová a grupová rychlost. 3. Huygensův - Fresnelův princip. 4. Difrakce světla - Fraunhoferova difrakce, Fresnelova difrakce. 5. Optické jevy na rozhraní - Fresnelovy koeficienty, úplný odraz. 6. Disperze a rozptyl světla. 7. Interference světla - interference na planparalelní vrstvě, Michelsonův interferometr, vícepaprsková interference, Fabryův - Perotův interferometr. 8. Youngův pokus - koherence světla. 9. Šíření světla v anizotropním prostředí. 10. Geometrická optika - camera obscura, kulové lámavé plochy, čočky, aberace čoček. 11. Optické přístroje - oko, lupa, mikroskop, dalekohled.