You are hereOEXM

OEXM


Předmět: Optické experimentální metody

Katedra/Zkratka: SLO/OEXM

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.', 'RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.', 'doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními optickými experimentálními metodami na konkrétních příkladech v laboratořích.

Přehled látky:
1. Základy experimentální spektroskopie. CCD spektrometr. Spektrometr s rotující mřížkou. Monochromátory. 2. Detekce fotonů. Lavinové fotodiody, SPCM moduly. Smyčkové detektory. Intenzifikované CCD a EMCCD kamery. Koincidenční detekce. Převodníky čas-amplituda. Jednokanálové a multikanálové analyzátory. 3. Záznam a analýza modulovaných signálů. Měření v časové a spektrální oblasti. Digitální osciloskopy. Spektrální analyzátory. 4. Rezonátorová optika. Módy rezonátorů. Fabry-Perotův filtr. Výpočty stability prázdných rezonátorů. Difrakční teorie rezonátorů. Měření modové struktury laserů. Výběr módů laserů. 5. Prostorová filtrace. Navazování laserových svazků do optických vláken. 6. Polarizace světla, použití polarizačních stavů světla v optických signálech na jednofotonové úrovni. Generace, úprava a detekce. 7. Interferometrie s volnými svazky. Machův-Zehnderův a Michelsonův interferometr. Interferometrie v bílém světle. 8. Generace ultrakrátkých optických impulsů z pevnolátkových laserů. Diagnostika ultrakrátkých pulsů. 9. Nelineární optika. Generace druhé a třetí harmonické. Generace párů fotonů. Samofokusace a generace bílého kontinua. 10. Optické tenké vrstvy. Technologie přípravy, vlastnosti, diagnostika, měření reflexe a propustnosti. 11. Mechanické vlastnosti tenkých vrstev, měření nanoindentorem, vrypové zkoušky, adhesivně kohezivní vlastnosti vrstev.