You are hereMNZS

MNZS


Předmět: Metody návrhu zobrazovacích soustav

Katedra/Zkratka: SLO/MNZS

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Miroslav Palatka'

Anotace: Seznámit studenty s principy korekce optických aberací při návrhu optických soustav.

Přehled látky:
1. Základní pojmy a zákony geometrické optiky; ideální optická soustava (OS); stigmatické zobrazení bodu. 2. Geometrická teorie zobrazení v paraxiálním prostoru - gaussovská optika. 3. Ohraničení paprskových svazků a difrakční účinky v OS. 4. Historie návrhů OS. Možné členění a obecný postup při návrzích OS. Trasování paprsků OS. 5. Základní aberace OS a hodnocení kvality OS. 6. Seidelova teorie aberací v prostoru 3. řádu. 7. Tenká čočka ve vzduchu. 8. Principy korekce základních aberací OS. 9. Analytické návrhy jednoduchých OS. 10. Jemné korekce OS. Optimalizace. 11. Tříčlenná OS umožňující korekce všech základních aberací OS.