You are hereKSZDT

KSZDT


Předmět: Kosmické záření a jeho detekční techniky

Katedra/Zkratka: SLO/KSZDT

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základy fyziky kosmického záření.

Přehled látky:
1. EXPERIMENTÁLNÍ POČÁTKY: Historie oboru, objev KZ , objev spršek KZ v atmosféře, souvislosti s vývojem jaderné a částicové fyziky (nové částice, nové měřící techniky, emulse, komory). 2. KOSMICKÉ ZÁŘENÍ: Energetické spektrum, chemické složení, zdroje, mechanismy urychlování, vlastnosti energetického spektra, kotník, koleno, GZK efekt, šíření záření prostorem, vliv magnetických polí ve vesmíru, otevřené otázky. 3. MĚŘICÍ METODY KOSMICKÉHO ZÁŘENÍ: Balónová měření a měření na satelitech (nízké energie), měření na Zemském povrchu (střední energie: povrchové detektory, Čerenkonvské detektory, scintilátory, mionové detektory; ultra energetické kosmické záření: obří pole povrchových detektorů, fluorescenční detektory). 4. EXPERIMENTÁLNÍ PROHLÍDKA OBORU: - Význačné experimenty (KASCADE, AUGER, HEIRES, AGASA, HESS, MAGIC). - Význačné momenty vývoje oboru (záhada konce energetického spektra, zdroje urychlování v Galaxii, anizotropie).