You are hereKM2X

KM2X


Předmět: Kvantová mechanika 2

Katedra/Zkratka: SLO/KM2X

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s principy kvantové mechaniky.

Přehled látky:
1. Čásová poruchová teorie a. Harmonická porucha 2. Statistický operátor, Liouvilleova rovnice, matice hustoty, čisté a smíšené stavy 3. Lagrangián a Hamiltonián částice v elektromagnetickém poli, Landauovy hladiny, bezspinová částice, Pauliho rovnice, kalibrační invariance. 4. Spin podruhé a. Magnetická rezonance b. Skládání spinu, singletní a tripletní stavy, baryony a mezony 5. Systémy identických částic a. Permutace, spin a statistika, fermiony a bosony b. Kovalentní vazba, orto a para vodík c. Fockův prostor, druhé kvantování, kreační a anihilační operátory 6. Symetrie, generátory translace a rotace 7. Krystaly, pevné látky, pásová struktura a. Blochovy vlny b. Brillounova zóna 8. Časový vývoj podruhé a. Hamiltonián jako generátor časových translací, evoluční operátor. b. Propagátor volné částice, Greenova funkce c. Schrödingerův a Heisenbergův obraz, Diracův obraz 9. Jednoduchá teorie rozptylu a. Lippmann-Schwingerova rovnice b. Amplituda rozptylu, účinný průřez c. Bornova řada, Coulombický a Yukawovský potenciál d. Optický teorém 10. Diracova rovnice a. Odvození, bispinory, gamma matice a Diracova algebra b. Základní vlastnosti řešení a některé výsledky