You are hereKM

KM


Předmět: Kvantová mechanika

Katedra/Zkratka: SLO/KM

Rok: 2017

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy kvantové mechaniky.

Přehled látky:
1. Historický úvod. 2. Základní postuláty kvantové mechaniky, vlnová funkce, operátory měřitelných veličin. 3. Schrodingerova rovnice a její obecné řešení, stacionární řešení. 4. Relace neurčitosti. 5. Potenciálová jáma. 6. Jednoduchá teorie rozptylu. 7. Průchod částice bariérou, tunelování. 8. Harmonický oscilátor. 9. Metoda WKB, klasická limita kvantové mechaniky. 10. Částice v homogenním elektrickém poli. 11. Pohyb částice v centrálním poli, atom vodíku. 12. Moment hybnosti, skládání momentu hybnosti. 13. Spin, částice v magnetickém poli, Pauliho rovnice. 14. Statistický operátor, Liouvilleova rovnice. 15. Teorie poruch.