You are hereFN1

FN1

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Fotonické nanostruktury 1

Katedra/Zkratka: SLO/FN1

Rok: 2021

Garant: 'Ing. Jaromír Křepelka, CSc.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Cílem je připomenout šíření elektromagnetických vln řešením Maxwellých rovnic, položit základy interakce záření s látkou, popsat lineární jevy ve vrstevnatých prostředích a lineární vlastnosti optických vlnovodů.

Přehled látky:
- Popis elektromagnetického pole. Maxwellovy rovnice a jejich řešení. Okrajové podmínky. Polarizace. Koherence. - Interakce elektromagnetického záření s látkou. Mikroskopické určení dielektrické konstanty. Kramers-Kronigovy relace jako důsledek kauzality. Fresnelovy vztahy na rozhraní. - Lineární jevy ve vrstevnatých prostředích: Periodická vrstevnatá prostředí, Blochovy vlny. Pásová struktura. Vybrané aplikace. Zobecnění popisu na nehomogenní vrstvy, metoda WKB. - Lineární optika tenkých vrstev. Vlastnosti tenkých vrstev, metody vytváření tenkých vrstev a jejich kontroly. Šíření elektromagnetického pole v izotropním nehomogenním prostředí, maticový popis soustav tenkých vrstev, transformace pole a přenos energie v soustavách tenkých vrstev, princip reverzibility. - Příklady: rozhraní dvou prostředí, jedna tenká vrstva, jedna tlustá vrstva, systémy tenkých a tlustých vrstev, vrstva v částečně koherentním světle, pole uvnitř soustavy tenkých vrstev, symetrické soustavy, periodické struktury, antireflexní struktury, MacNeillův polarizátor, Fabryho-Perotův filtr. Základy vyhodnocení elipsometrických měření. - Jednomodové vlnovody a jejich lineární vlastnosti. Symetrický a asymetrický vlnovod, disperzní rovnice, módová struktura. Vazby mezi módy. Vlnovody s obecnými profily.