You are hereETM3

ETM3


Předmět: Exp. technika a měřicí metody 3

Katedra/Zkratka: SLO/ETM3

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s vybranými optickými měřicími metodami, jejich principy a aplikačními potenciály. Kurz je zaměřen na optické metody použivané v experimentální a technické praxi.

Přehled látky:
1. OPTICKÁ METROLOGIE NA BÁZI KOHERENČNÍ ZRNITOSTI (ČÁST 2) - Fotografie na bázi koherenční zrnitosti (princip a konkrétní aplikace). - Metoda korelace polí koherenční zrnitosti (princip a konkrétní aplikace). - Interferometrie na bázi koherenční zrnitosti - ESPI, Sherography (princip a konkrétní aplikace). - Techniky analýzy korelogramů a interferogramů (metody s pixelovou a subpixelovou přesností, princip rozbalení fáze). 2. OPTICKÉ MĚŘICÍ METODY V EXPERIMENTÁLNÍ PRAXI - Fotoelasticimetrie (princip, vlastnosti polarizovaného světla, dvojlom, typické aplikace). - Stereofotogrammetrie (princip, základní vztahy, oblast využití). - Digitální korelace obrazů (princip a konkrétní aplikace). - Moderní metody vizualizace proudění v kapalinách a plynech: Laserová dopplerovská anemometrie - LDA, Laserem indukovaná fluorescence - LIF (principy a konkrétní aplikace). 3. EXPERIMENTÁLNÍ METODY V NELINEÁRNÍ A KVANTOVÉ OPTICE - Zvláštnosti experimentu ve vědě v oborech nelineární a kvantová optika.