You are hereETM2

ETM2


Předmět: Exp. technika a měřicí metody 2

Katedra/Zkratka: SLO/ETM2

Rok: 2017

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s vybranými optickými měřicími metodami, jejich principy a aplikačními potenciály. Studenti si oživí základní optické jevy (koherence, interference, difrakce). Kurz je zaměřen na optické metody interferometrické, holografické, na bázi koherenční zrnitosti, apod. a jejich využití pro měření vybraných fyzikálních veličin (složky tenzoru deformace a veličin z nich odvozených, ...).

Přehled látky:
1. ZÁKLADNÍ OPTICKÉ POJMY (opakování) - Jev koherence (časová a prostorová koherence). - Optická interference a difrakce (fyzikální princip, základní vztahy). - Interferometry a jejich využití v praxi. - Optická Fourierova transformace. Prostorová filtrace. 2. ZÁKLADNÍ POJMY TEORIE DEFORMACE A NAPĚTÍ TĚLES (opakování) - Přehled základních vztahů. Pojem napětí a deformace v teorii a experimentu. Deformace obecného tělesa. Fyzikální pojetí a vztahy. Rovinná napjatost a deformace. Tenzor malé deformace, tenzor napětí. 3. HOLOGRAFIE - Youngův pokus. Holografie - fyzikální principy a historický vývoj. Moderní holografie. Záznam a rekonstrukce vlnového pole. Záznamové materiály. Vlastnosti a třídění hologramů. - Zobrazovací vlastnosti plošného hologramu. Objemový hologram. - Holografická interferometrie. Experimentální realizace a problémy holografie. Vyhodnocení holografických interferogramů. Holografie časově proměnných jevů. - Aplikace holografie - kontrola tvaru, tenzor deformace (posuv, rotace, deformace), fázové jevy, aplikace v termomechanice, měření chvění, rázů aj. - Holografie na bázi koherenční zrnitosti, počítačová (digitální) holografie a jejích použití. 4. OPTICKÁ METROLOGIE NA BÁZI KOHERENČNÍ ZRNITOSTI (ČÁST 1) - Náhodný proces a jeho klasifikace. - Jev koherenční zrnitost - základní pojmy. Subjektivní a objektivní koherenční zrnitost. Posuv a dekorelace pole koherenční zrnitosti. Fraktálová koherenční zrnitost. - Statistické vlastnosti koherenční zrnitosti. - Aplikační potenciál koherenční zrnitosti - astronomie, biologie, mechanika, ekologie, optika, a další.