You are hereAFX

AFX


Předmět: Aplikovaná fotonika

Katedra/Zkratka: SLO/AFX

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s teorií kvantových a nelineárních optických polí obecně i aplikovaných na metrologické úlohy.

Přehled látky:
Kvantování elektromagnetického pole, Hamiltonián harmonického oscilátoru a jeho analýza, komutační relace, Heisenbergův princip neurčitosti. Glauberova-Sudarshanova reprezentace statistického operátoru světla a definice neklasičnosti světla. Teorie detekce optických polí, fotopulzní statistiky. Kvantová teorie koherence. Různé druhy neklasického světla a jejich vlastnosti (stlačené světlo, sub-Poissonovské světlo, anti-shlukované světlo). Jejich využití v ultrapřesné metrologii. Jednoduchý popis nelineárních procesů na kvantové úrovni s využitím efektivních nelineárních interakčních Hamiltoniánů. Optické parametrické procesy, Ramanův a Brillouinův rozptyl, Kerrův jev. Nelineární fotonické struktury a jejich využití v nelineární kvantové optice: vlnovody, tenké vrstvy, fotonické krystaly, pólování nelineárních materiálů. Spontánní sestupná frekvenční konverze a generace kvantově korelovaných fotonových párů. Aplikace založené na fotonových párech. Interakce atomů s optickými poli. Blochovy rovnice a jejich řešení, Rabiho oscilace. Koherentní přechodové jevy (fotonové echo, doznívání volné polarizace, samoindukovaná transparence, superradiance). Jaynesův-Cummingsův model. Spontánní emise. Interakce atomu s reservoirem, tlumení, fluktuace.