You are hereVZE

VZE


Předmět: Vývoj západní Evropy

Katedra/Zkratka: OPT/VZE

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Vladimír Chlup'

Anotace: 1. Předat studentům ucelený pohled na vývoj kultury Západní Evropy tak, aby byla zřejmá nejen její definice, ale i důvody pro její existenci a odkaz. 2. Rozvinout u studentů schopnost posuzovat nové historické a politické události v kontextu historického vývoje a Evropského kulturního dědictví. 3. Naučit studenty více rozumět ideovým zdrojům naší kultury a umožnit jim tak vést disputaci jak o její historii, tak i o možnostech jejího dalšího vývoje.

Přehled látky:
Předmět je zaměřen na nástin vývoje myšlení a technologie v rámci kultury Západní Evropy. Pojednává také o ideových zdrojích této kultury a o jejím dalším předpokládaném vývoji. Proces vývoje myšlení a technologie je pro snazší orientaci zasazen do jednotlivých historických etap. 1. Kultura Západní Evropy (definice, geografické vymezení) 2. Výchozí zdroje I. - starověký Egypt 3. Výchozí zdroje II. - antická kultura Předního Východu a Evropy (Kréta Malá Asie, Řecko, Řím), helénismus 4. Výchozí zdroje III. - barbaři v Evropě a jejich střet s Římem, rozdělení Římské říše 5. "Temný středověk" (5. - 10. století), snahy o uchování starověkého dědictví (kláštery), vznik feudálního systému, karolinská a otonská renesance 6. Středověké státy (11. - 13. století) a jejich proměny, středověké město - správa, řeholní řády a školy, první expanze - křížové výpravy, rekonquista 7. Vrcholný středověk (1250 - 1450) 8. Renesance a reformace (1451 - 1550), "objevení světa" a dosažení prvenství v něm 9. Na cestě ke "svobodě" (1551 - 1750), labutí píseň feudalismu a nástup liberalismu 10. Krvavý vrchol (1751 - 1950), změna systému a z ní vyplývající změny ve společnosti (vznik USA, Francouzská revoluce a napoleonské války, vznik národních států, I. a II. světová válka) 11. 20. století jako válka a 21. století jako střet kultur