You are hereVPO2X

VPO2X


Předmět: Vlnová a paprsková optika 2

Katedra/Zkratka: OPT/VPO2X

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Vymezení geometrické, vlnové a elektromagnetické optiky, matematický aparát pro popis vlnových jevů.

Přehled látky:
1. Vymezení geometrické, vlnové a elektromagnetické optiky, matematický aparát pro popis vlnových jevů. 2. Řešení Helmholtzovy rovnice ve tvaru rovinných vln, harmonická analýza, difrakční mřížka. 3. Kirchhoffovo řešení vlnové rovnice, Fraunhofferova a Fresnelova aproximace. 4. Fourierovská optika, obecný popis lineárních systémů, přenosová a odezvová funkce. 5. Příklady užití Fraunhofferovy a Fresnelovy aproximace, difrakce na kruhovém otvoru, Talbotovy obrazy, FFT. 6. Koherentní a nekoherentní zobrazení ve vlnové optice. 7. Elektromagnetická optika a zákony zachování, energetická optika. 8. Klasifikace optických vlastností prostředí podle susceptibility, Kramers-Kröningovy vztahy, šíření pulzů v disperzním prostředí, rychlost světla. 9. Polarizace světla a její popis, efekty v anizotropním prostředí. 10. Rayleigho rozptyl.