You are hereVPO1X

VPO1X


Předmět: Vlnová a paprsková optika 1

Katedra/Zkratka: OPT/VPO1X

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Popis a vlastnosti elektromagnetického záření, základní typy optických prostředí a jejich využití. Řešení Maxwellových rovnic v přiblížení paprskové optiky. Základy svazkové a Fourierovské optiky.

Přehled látky:
1. Popis a vlastnosti elektromagnetického záření, základní typy optických prostředí a jejich využití. 2. Řešení Maxwellových rovnic v přiblížení paprskové optiky, rovnice eikonály, paprsková rovnice, Fermatův princip a jeho použití, kongruence paprsků, vektorový tvar zákona lomu. 3. Průchod paprsků nehomogenním prostředím, laminární prostředí a prostředí s sférickou symetrií indexu lomu (simulace Lunneburgovy, Woodovy a Maxwellovy čočky v programu Oslo). 4. Prostředí s válcovou symetrií indexu lomu, paraxiální analýza gradientní čočky a vlákna, simulace gradientních prvků v programu Oslo. 5. Maticová optika a její využití při paraxiálním zobrazování a při vyšetření stability rezonátoru. 6. Paraxiální svazková optika, základní parametry a vlastnosti gaussovského svazku, měření parametrů laserových svazků. 7. Popis transformace gaussovského svazku maticovou metodou, fokusace a kolimace svazku, návrh laserového rozšiřovače. Simulace šíření a transformace gaussovského svazku v programech Oslo a VirtualLab. 8. Nestandardní typy paraxiálních svazků, jejich vlastnosti a využití. Simulace H-G a L-G svazků v programu VirtualLab. 9. Nedifrakční svazková řešení Helmholtzovy rovnice a jejich experimentální realizace, určení modů pro nehomogenní prostředí. Simulace generace Besselovských svazků v prostředí VirtualLab. 10. Fourierovská reprezentace optického signálu, šíření světla volným prostorem, impulsní a frekvenční přístup. 11. Princip prostorové filtrace, prostorová filtrace laserového svazku, použití 4-f systému pro filtraci obrazu. Simulace prostorové filtrace v programech Matlab a VirtualLab.