You are hereSZZO2

SZZO2


Předmět: Optoelektronika a optické komunikace

Katedra/Zkratka: OPT/SZZO2

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Pohyb elektronů v pevné látce, Schrödingerova rovnice, metody řešení, pásová teorie pevných látek. Transportní jevy, Boltzmannova rovnice, Ohmův zákon, Hallův jev. Optické vlastnosti polovodičů: přímý a nepřímý zakázaný pás, PN přechod v elektrickém poli, emise a absorpce záření. Nanostruktury a jejich optické vlastnosti. Fyzikální principy zdrojů optického záření, typy polovodičových zdrojů: luminiscenční a super-luminiscenční diody, laserové diody, lasery s rozloženou zpětnou vazbou. Vlastnosti zdrojů a metody měření. Principy detektorů optického záření, typy detektorů: fotonásobič, PN a PIN fotodioda, lavinová dioda, CCD. Jednofotonové detektory. Parametry polovodičových detektorů a jejich měření. Optické vlnovody a vlákna, principy vedení světla, módy. Druhy vlnovodů a vláken, základní metody výroby. Ztráty, spektrální vlastnosti, disperze, polarizační disperze, metody měření a kompenzace. Pasivní prvky optických komunikačních systémů: vazební prvky, frekvenční filtry, vlnový multiplex. Modulace světla: druhy modulátorů a jejich fyzikální principy. Aktivní prvky: opakovače, vláknové zesilovače. Optické komunikace, základní principy komunikace v přeloženém pásmu, kódování informace, modulace a demodulace, multiplex. Základní prvky optické komunikační linky. Vlastnosti a charakterizace komunikační linky.