You are hereSZZM1

SZZM1


Předmět: Pravděp., stat. a metody výzk. v optom.

Katedra/Zkratka: OPT/SZZM1

Rok: 2020

Garant: 'doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Náhodný jev, veličina, vektor. Funkce náhodných veličin. Číselné charakteristiky náhodných veličin a náhodných vektorů. Vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin. Limitní věty. Úvod do matematické statistiky; náhodný výběr, výběrové charakteristiky. Základy teorie odhadu; bodový a intervalový odhad, metody stanovení bodového odhadu. Základy testování statistických hypotéz; nulová a alternativní hypotéza, chyba 1. a 2. druhu, parametrické a neparametrické testy, PC aplikace. Statistická analýza nominálních dat a ordinálních dat, příslušné testy. Statistická analýza metrických dat, závislost mezi jevy, regresní a korelační analýza, testy koeficientů korelace. Kvalitativní a kvantitativní výzkum v optometrii. Stanovení výzkumného problému, stanovení hypotézy. Metody sběru dat, zásady dotazníkového šetření.