You are hereSZZL2

SZZL2

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Matematický aparát fyziky

Katedra/Zkratka: OPT/SZZL2

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: U státní závěrečné zkoušky budou ověřeny znalosti matematických metod využívaných ve fyzice, které studenti získali během celého studia.

Přehled látky:
1. Pojem funkce, limita funkce, derivace funkce, extrémy funkce, mocninné řady, primitivní funkce, určitý integrál. Výpočet ploch, objemů, délek, tečen, těžiště, momentů setrvačnosti. 2. Funkce více proměnných, parciální derivace, extrémy funkce více proměnných; gradient, divergence, rotace a jejich aplikace, Gauss-Ostrogradského a Stokesova věta. Základní vzorce z analytické geometrie, rovinné trigonometrie, stereometrie a planimetrie. 3. Vektory, skaláry, tenzory, vektorové prostory, báze, skalární součin, vektorový součin, transformace souřadnic, lineární zobrazení. Základní tenzory ve fyzice, tenzor setrvačnosti, tenzor napětí a deformace, metrický tenzor 4. Matice, vlastní čísla a vlastní vektory, charakteristický polynom matice, ortogonální a unitární matice; lineární operátory, spektrum operátoru. Kvadratické formy, diagonalizace, kuželosečky a kvadriky. Determinanty, řešení soustav lineárních rovnic. 5. Obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy. Řešení rovnic prvního řádu metodou separace proměnných, Lagrangeovou metodou variace konstant, pomocí Laplaceovy transformace. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty. Řešení nehomogenních rovnic. Lineární a nelineární kmity ve fyzice, spřažené oscilátory. 6. Algebra komplexních čísel, funkce komplexní proměnné, holomorfní funkce, Cauchyho integrální věta, residuová věta; Fourierovy řady, Fourierova transformace a její aplikace. Fázory ve fyzice, konformní zobrazení v hydrodynamice. 7. Náhodný jev, náhodná veličina, rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin, charakteristická funkce, momenty a kumulanty. Statistické vyhodnocení experimentálních dat. 8. Parciální diferenciální rovnice, klasifikace kvazilineárních PDR druhého řádu, typy úloh dle počátečních a okrajových podmínek. PDR ve fyzice: vlnová rovnice, Helmholtzova rovnice, Laplaceova rovnice, Maxwellovy rovnice, Eulerova rovnice, Navier-Stokesova rovnice, Schroedingerova rovnice, rovnice vedení tepla, rovnice difúze. 9. Vlnová rovnice a její řešení, d'Alembertův vzorec, odraz vln, řešení PDR metodou separace proměnných, řešení užitím Fourierovy transformace. 10. Harmonické funkce, princip maxima. Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, metoda sítí, metoda konečných prvků. Výpočet gravitačního, elektrického a magnetického pole ze zdrojů pole.