You are hereSZZK3

SZZK3


Předmět: Optické systémy a přístroje

Katedra/Zkratka: OPT/SZZK3

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Základy návrhu optických systémů.

Přehled látky:
1. Stavba oka, optická soustava oka, akomodace, spektrální citlivost a rozlišovací schopnost oka, vnímání barev, chromatický trojúhelník, aditivní a subtraktivní vytváření barev. 2. Základní fometrické a radiometrické veličiny a jednotky, vyzařovací zákony černého tělesa, Lambertův zářič, barevná teplota, fotometrické zákonitosti šíření světla v optických soustavách. Nekoherentní světelné zdroje, žárovkové a luminiscenční světelné zdroje, zdroje buzené elektrickým výbojem. 3. Paraxiální optické parametry zobrazovacích prvků a systémů, kardinální body, zobrazovací rovnice, optické invarianty, určení optické mohutnosti dvoučlenného a vícečlenného systému. Použití maticového formalismu v paraxiální optice, transformační matice základních optických prvků a systémů. 4. Funkce a použití základních optických přístrojů. Základní typy, konstrukční prvky a optické parametry lupy, dalekohledu, mikroskopu a spektrálního přístroje. 5. Funkční princip, základní typy a konstrukční prvky fotografických přístrojů, základní typy a optické parametry snímacích objektivů. 6. Omezení paprskových svazků v optických systémech, průchod neparaxiálních paprsků sférickými a asférickými plochami, paprskové vady a jejich klasifikace. Princip návrhu zobrazovacích systémů a korekce optických vad. 7. Zobrazení z pohledu vlnové optiky, vlnové vady a pupilová funkce. Základní zobrazovací funkce a kriteria pro hodnocení kvality zobrazení, bodová rozptylová funkce, Strehlovo kriterium, optická funkce přenosu pro koherentní a nekoherentní osvětlení. 8. Princip činnosti a způsoby rozdělení laserů, pevnolátkové, plynové a polovodičové lasery. Příklady využití laserů ve vědě a technice. 9. Vlastnosti laserového záření, gaussovské svazky a jejich parametry, fokusace a kolimace laserových svazků, princip prostorové filtrace, konstrukce laserových rozšiřovačů a prostorových filtrů.