You are hereSZZJ3

SZZJ3


Předmět: Optické měřicí metody a spektroskopie

Katedra/Zkratka: OPT/SZZJ3

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Znalost principů optických měřicích metod a spektroskopie, získání experimentálních zkušeností.

Přehled látky:
1. Základní fotometrické, radiometrické a spektroradiometrické veličiny jejich vzájemné vztahy a jednotky. Geometrické a fotometrické parametry optických soustav. 2. Charakteristiky optického záření, parametry světelných zdrojů a jejich měření, zdroje záření. Záření absolutně černého tělesa. Použití světelných zdrojů pro kalibrace vlnových délek a intenzit ve spektroskopii. 3. Základní mechanismy detekce světelného záření. Základní parametry detektorů a jejich měření. Detektory používané ve spektroskopii. Charakterizace signálu a šumu. Chyby měření, kalibrace detektorů. 4. Měření přímosti a rovinnosti, měření úhlů, funkce a použití autokolimátoru, goniometru a teodolitu. Princip a aplikace metod koherenční zrnitosti a moiré. 5. Dvousvazková a více svazková interferometrie, základní typy interferometrů, interferenční měření délek, posuvů a nehomogenity prostředí, metody holografické interferometrie. 6. Interferometry ve spektroskopii, princip a použití Fabry-Perotova a Michelsonova interferometru. Výpočet spektra z interferogramu, spektrální rozsah a rozlišení. 7. Měření parametrů optických soustav, geometrické aberace optických soustav a jejich měření, způsoby hodnocení zobrazovacích vlastností, způsoby měření funkce optického přenosu. 8. Různé metody výběru vlnových délek. Spektrální rozlišení a volný spektrální interval. Absorpční a interferenční filtry (Fabry-Perotovy filtry), charakteristika a použití. Rozklad světla hranolem a difrakční mřížkou. 9. Difrakční mřížka. Mřížková rovnice. Disperze a teoretické spektrální rozlišení difrakční mřížky. Základní typy monochromátorů a spektrografů. Spektrální rozsah a rozlišení monochromátorů. 10. Přehled základních spektroskopických metod, absorpční a emisní spektroskopie, luminiscence a Ramanův rozptyl. Měření optického signálu ve spektroskopii. Temný signál, signál pozadí a analytický signál.