You are hereSZZB3

SZZB3


Předmět: Optoelektronika a lasery

Katedra/Zkratka: OPT/SZZB3

Rok: 2018

Garant:

Anotace: 15.Krystalová struktura, metody studia struktury pevných látek. Dynamika krystalové mříže, specifická tepla, fonony. 16.Pohyb elektronů v pevné látce, Schrödingerova rovnice, metody řešení, pásová teorie pevných látek. Transportní jevy, Boltzmannova rovnice, Ohmův zákon, Hallův jev. 17.Optické vlastnosti pevných látek a metody jejich studia. Fyzikální principy zdrojů optického záření, základní typy zdrojů pro UV a IČ oblast spektra. 18.Fyzikální principy selektivních a neselektivních detektorů záření, základní fyzikální parametry detektorů pro jejich hodnocení. Fyzikální principy optoelektronických zobrazovacích, komunikačních, měřicích a automatizačních systémů. 19.Optické rezonátory. Módy rezonátoru. Gaussovský mód. Typy rezonátorů. 20.Vedení světla ve vláknových vlnovodech. Typy vláken. Vedení světla v planárních dielektrických vlnovodech. Typy vlnovodů. Navázání optického výkonu do vlnovodu. 21.Rozdělení laserů z hlediska aktivní látky, buzení, rezonátorů a jejich charakteristiky. 22.Rezonanční interakce záření a látky. Absorpce, spontánní a stimulovaná jednofotonová emise. Kvantový a poloklasický popis laserů. 23.Podmínky generace. Existence prahu generace. Jednomódová generace. Mnohomódová generace. Mezimódová interakce. Řízení ztrát v laseru. 24.Význačné vlastnosti laserového světla. Směrovost generace. Monochromatičnost záření. Koherence. Dynamické vlastnosti, generace krátkých a intenzivních pulsů.

Přehled látky:
1.Základní typy laserů, vlastnosti laserového záření, přehled fyzikálních aplikací laserů (R. Horák). 2.Vědecké, medicínské a technické aplikace laserů (R. Horák). 3.Mechanické účinky laserového záření (Z. Bouchal). 4.Adaptivní tvarování a navigace laserových svazků (Z. Bouchal). 5.Aplikace polovodičových laserů (F. Petráš). 6.Generace pulsů s polovodičovými lasery (F. Petráš). 7.Řešení praktických úloh svazkové optiky pomocí optického simulačního programu OSLO (V. Kollárová). 8.Řešení experimentální úloh svazkové optiky (R. Čelechovský). Literatura : [1]B.E.A. Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics, J. Wiley & Sons, NY, 1991 (český překlad: Základy fotoniky 1.-4. díl, vyd. Mat. fyz. fakulta UK Praha, 1994-1996). [2]Lasery a moderní optika, Prometheus, Praha, 1994. [3]J. Ponec, Transformace laserového záření optickými soustavami, skriptum UP Olomouc, 1989. [4]V. Sochor, Lasery a koherentní svazky, ČSAV, Praha, 1990. [5]K. Thyagarajan, A.K. Ghatak, Lasers - theory and applications, Plenum press, N.Y. 1981. [6]J. F. Ready, Industrial applications of lasers, Academic Press N.Y. 1978. Požadavek ke zkoušce: Znalosti v rozsahu přednášené problematiky.