You are hereSZZB2

SZZB2


Předmět: Vlnová optika

Katedra/Zkratka: OPT/SZZB2

Rok: 2018

Garant:

Anotace: 8.Difrakce světla. Rozdělení difrakčních jevů, Huygensův princip, Fresnelova a Fraunhoferova aproximace, difrakce světla na štěrbině, kruhovém otvoru a optické mřížce. 9. Interference světla. Podmínky vzniku interferenčního obrazce, dvousvazková a vícesvazková interference a jejich využití. 10. Optická holografie, princip holografie, typy hologramů, holografické optické prvky, holografické mřížky, holografická interferometrie. 11.Zobrazování z pohledu vlnové optiky, vlnové vady a zobrazovací funkce. Základy Fourierovské optiky, optická funkce přenosu a její použití. Princip a využití prostorové filtrace, činnost 4-F systému. 12.Elektromagnetická optika. Maxwellovy rovnice, podmínky na rozhraní, dielektrická prostředí. Vlnová rovnice, rozklad do rovinných vln. Fázová rychlost, index lomu optických prostředí. 13.Optické jevy na rozhraní optických prostředí. Odrazivost, propustnost a absorpce dielektrik, změna fáze. Fresnelovy vzorce. 14.Polarizace světla, základní polarizační stavy světla, polarizační elipsa, Jonesův vektor. Vlastnosti anizotropních optických prostředí, optická aktivita. Vytváření polarizovaného světla, transformace polarizačního stavu, princip činnosti polarizačních optických prvků.

Přehled látky:
Elektromagnetická teorie světla, fázová rychlost, index lomu optických prostředí, disperze. Huygensův princip, zákon odrazu a lomu světla. Odraznost, propustnost a absorpce dielektrik. Fresnelovy vzorce. Anizotropní prostředí. Paprsková optika. Šíření optického paprsku hranolem, klínem, planparalelní deskou, totálně odrazným hranolem a optickými vlákny. Paprkové zobrazení zrcadly a čočkami. Základní optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohlad, refraktometr). Koherence a interference světla. Podmínky koherence světla. Dvousvazková a vícesvazková interference světla a její využití, princip optické holografie. Difrakce světla. Rozdělení difrakčních jevů, Fraunhoferova difrakce světla na štěrbině, kruhovém otvoru a optické mřížce. Rozlišovací mez optických přístrojů. Základy fourierovské optiky Polarizace světla. Charakteristika polarizačních stavů světla, Jonesův vektor. Polarizace rozptylem, odrazem, lomem dvojlomem a selektivní absorpcí. Polarizátory a analyzátory světla, optická aktivita látek. Radiometrie a fotometrie. Základní radiometrické a fotometrické veličiny a jejich vztahy. Jednotky radiometrických a fotometrických veličin, fotometrická měření. Základy detekce a dozimetrie ionizujícího záření. Fyzikální základy fotoniky. Lasery, zdroje a detektory. áklady statistické a fotonové optiky, nelineární optiky, elektrooptiky a akustooptiky, optického sdělování, holografie a optického zpracování informace, vlnovodné, vláknové a integrované optiky. Doporučená literatura: Kvasnica, J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia Praha 1985. Saleh E. A. B.-Teich M.C., Základy fotoniky, I, II, Matfyzpress 1994. Štrba,A.: Všeobecná fyzika 3 - Optika, Alfa Bratislava a SNTL Praha, 1980. Fuka,J.-Havelka,B.:Optika, SNP Praha, 1961. Pospíšil,J.: Základy optiky I (část A a B). Skripta UP Olomouc, 1983. Pospíšil,J.: Základy vlnové optiky (část A a B). Skripta UP Olomouc, 1990. Ponec. J.:Úvod do vlnové a paprskové optiky, Skripta UP Olomouc, 1991.