You are hereSZZB1

SZZB1


Předmět: Geometrická optika a optická měření

Katedra/Zkratka: OPT/SZZB1

Rok: 2018

Garant:

Anotace: 1.Paprsková optika, Fermatův princip a jeho použití, eikonálová rovnice, paprsková rovnice, šíření paprsků nehomogenním prostředím, princip činnosti a použití gradientních optických prvků. 2.Paraxiální vlastnosti a parametry optických prvků a systémů, paprskové zobrazování a jeho maticový popis, funkce základních typů optických přístrojů, omezení paprsků v optických systémech, paprskové vady. 3.Absorpce a disperze světla, disperzní křivka, rozklad světla lomem a ohybem, vznik duhy a chromatických vad optických prvků, princip činnosti spektrálních přístrojů. 4.Svazková optika, základní typy optických svazků, vlastnosti a základní parametry gaussovských svazků a maticový popis jejich transformace, měření prostorové a časové koherence laserových svazků. 5.Metody měření parametrů optických prvků a soustav, měření indexu lomu, ohniskové vzdálenosti, apertury a zorného pole. 6.Základní typy interferometrů a jejich využití pro měření parametrů a kvality optických ploch a optických soustav. 7.Energetická optika. Radiometrie a fotometrie. Základní radiometrické a fotometrické veličiny a jejich vztahy. Jednotky radiometrických a fotometrických veličin.

Přehled látky:
Elektromagnetická teorie světla, fázová rychlost, index lomu optických prostředí, disperze. Huygensův princip, zákon odrazu a lomu světla. Odraznost, propustnost a absorpce dielektrik. Fresnelovy vzorce. Anizotropní prostředí. Paprsková optika. Šíření optického paprsku hranolem, klínem, planparalelní deskou, totálně odrazným hranolem a optickými vlákny. Paprkové zobrazení zrcadly a čočkami. Základní optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohlad, refraktometr). Koherence a interference světla. Podmínky koherence světla. Dvousvazková a vícesvazková interference světla a její využití, princip optické holografie. Difrakce světla. Rozdělení difrakčních jevů, Fraunhoferova difrakce světla na štěrbině, kruhovém otvoru a optické mřížce. Rozlišovací mez optických přístrojů. Základy fourierovské optiky Polarizace světla. Charakteristika polarizačních stavů světla, Jonesův vektor. Polarizace rozptylem, odrazem, lomem dvojlomem a selektivní absorpcí. Polarizátory a analyzátory světla, optická aktivita látek. Radiometrie a fotometrie. Základní radiometrické a fotometrické veličiny a jejich vztahy. Jednotky radiometrických a fotometrických veličin, fotometrická měření. Základy detekce a dozimetrie ionizujícího záření. Fyzikální základy fotoniky. Lasery, zdroje a detektory. áklady statistické a fotonové optiky, nelineární optiky, elektrooptiky a akustooptiky, optického sdělování, holografie a optického zpracování informace, vlnovodné, vláknové a integrované optiky. Doporučená literatura: Kvasnica, J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia Praha 1985. Saleh E. A. B.-Teich M.C., Základy fotoniky, I, II, Matfyzpress 1994. Štrba,A.: Všeobecná fyzika 3 - Optika, Alfa Bratislava a SNTL Praha, 1980. Fuka,J.-Havelka,B.:Optika, SNP Praha, 1961. Pospíšil,J.: Základy optiky I (část A a B). Skripta UP Olomouc, 1983. Pospíšil,J.: Základy vlnové optiky (část A a B). Skripta UP Olomouc, 1990. Ponec. J.:Úvod do vlnové a paprskové optiky, Skripta UP Olomouc, 1991.