You are hereSZZA3

SZZA3


Předmět: Optika

Katedra/Zkratka: OPT/SZZA3

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Optické záření, vlastnosti a využití UV, viditelného a IR záření, zdroje nekoherentního záření.

Přehled látky:
Optické záření, vlastnosti a využití UV, viditelného a IR záření, zdroje nekoherentního záření. Rozdělení optických prostředí, vlastnosti a využití anizotropních materiálů. Fázová a grupová rychlost, metody měření indexu lomu. Rozptyl, absorpce a disperze, vznik duhy, rozklad světla hranolem a mřížkou, princip spektrálních přístrojů. Průchod světla rozhraním dielektrik, zákon lomu a odrazu, speciální případy Fresnelových vztahů. Paprsková představa světla, Fermatův princip, eikonálová a paprsková rovnice a jejich použití, šíření paprsků nehomogenním prostředím, atmosférická refrakce a fata morgána, gradientní optika. Průchod paprsků nezobrazovacími optickými prvky (optický klín, hranol, vlákno). Princip, základní pojmy a použití paraxiálního zobrazování, princip a použití maticové optiky, metody měření ohniskové vzdálenosti. Omezení paprsků v optických systémech, klasifikace paprskových optických vad, základní optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled). Základní pojmy teorie koherence, podmínky interference světla, prostorová a časová koherence. Dvousvazková interference, interferenční zákon, Youngův pokus, určení stupně prostorové koherence a koherenční délky. Využití dvousvazkové interference v metrologii, základní typy interferometrů. Princip a využití mnohosvazkové interference, reflexní a antireflexní vrstvy. Princip a využití optické holografie. Ohyb světla, rozdělení ohybových jevů, projevy Fraunhoferova ohybu světla na štěrbině a kruhovém otvoru. Důsledky ohybu světla, rozlišovací mez optických přístrojů, využití ohybu světla na mřížce. Využití Fourierovy transformace pro popis šíření a ohybu světla, optická realizace Fourierovy transformace, princip a praktické provedení prostorové filtrace světla. Polarizace světla, základní polarizační stavy, polarizační elipsa, Jonesův vektor. Metody vytváření polarizovaného světla (odraz, dvojlom, dichroismus, rozptyl), optická aktivita látek. Malusův zákon, využití optických polarizačních prvků. Radiometrie a fotometrie. Základní radiometrické a fotometrické veličiny a jejich vztahy. Jednotky radiometrických a fotometrických veličin, fotometrická měření. Základy detekce a dozimetrie ionizujícího záření. Fyzikální základy fotoniky, lasery, zdroje a detektory. Základy statistické a fotonové optiky, nelineární optiky, elektrooptiky a akustooptiky, optického sdělování, holografie a optického zpracování informace, vlnovodné, vláknové a integrované optiky. Doporučená literatura: Kuběna, J.: Úvod do optiky. Skripta MU v Brně, 1994. Halliday, D. - Resnick, R. - Walker, J.: Fyzika, část 4 Elektromagnetické vlny - Optika - Relativita, VUT v Brně, nakladatelství VUTIUM. Malý, P. : Optika , Karolinum, 2008. Saleh E. A. B. - Teich M. C., Základy fotoniky, I, II, Matfyzpress 1994. Štrba, A.: Všeobecná fyzika 3 - Optika, Alfa Bratislava a SNTL Praha, 1980. Fuka, J. - Havelka, B.: Optika, SNP Praha, 1961. Pospíšil, J.: Základy optiky I (část A a B). Skriptum UP v Olomouci, 1983. Pospíšil, J.: Základy vlnové optiky (část A a B). Skriptum UP v Olomouci, 1990. Ponec. J.: Úvod do vlnové a paprskové optiky, Skriptum UP v Olomouci, 1991.