You are hereSOPS

SOPS


Předmět: Seminář optických simulací

Katedra/Zkratka: OPT/SOPS

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Simulace základních jevů paprskové, vlnové a zobrazovací optiky.

Přehled látky:
1. Principy paprskové optiky, paprskové zobrazení čočkou, algoritmus pro trasování paprsků, průchod světelných paprsků nehomogenním prostředím. 2. Interference koherentních světelných vln, simulace dvousvazkových interferometrů. 3. Simulace jevů na rozhraní dielektrických prostředí, změna amplitudy a fáze světelných vln při odrazu. 4. Popis šíření světla volným prostorem - algoritmus pro konvoluční přístup, diskuze podmínek použitelnosti algoritmu. 5. Popis šíření světla volným prostorem - algoritmus pro impulzní přístup, diskuze podmínek použitelnosti algoritmu. 6. Popis ohybových jevů ve Fresnelově a Fraunhoferově aproximaci, simulace ohybu na základních typech clon, srovnání analytického a numerického řešení, diskuze vlivu vzorkování. 7. Mnohosvazková interference, reflexní a antireflexní vrstva, ohyb světla na soustavě štěrbin. 8. Bodová rozptylová funkce pro fyzikálně dokonalý zobrazovací systém a systém s aberacemi. 9. Princip optické holografie, simulace záznamu a rekonstrukce hologramu. 10. Světelné svazky, šíření a transformace gaussovských a nestandardních laserových svazků (např. nedifrakčních a vírových svazků). 11. Simulace zobrazení fázových předmětů pomocí spirálního a Zernickeova fázového kontrastu.