You are hereSKMS

SKMS


Předmět: Seminář kvant. mechan. pro spektroskopii

Katedra/Zkratka: OPT/SKMS

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.'

Anotace: Seznámení se s základy kvantové mechaniky se zaměřením na spektroskopii.

Přehled látky:
1. Úvod a motivace, postuláty kvantové mechaniky 1 částice a vlny 2. Postuláty kvantové mechaniky 2 - Schrodingerova rovnice 3. Postuláty kvantové mechaniky 3 vlnová funkce a její smysl 4. Postuláty kvantové mechaniky 4 měření, měřitelné fyzikální veličiny, operátory 5. Částice v nekonečné jednodimenzionální jámě, částice v nekonečné 3D jámě, degenerace energie, odraz částice na potenciálové bariéře, tunelování 6. Harmonický oscilátor 7. Moment hybnosti částice 8. Vibrační a rotační stavy molekuly, infračervená a Ramova spektroskopie 9. Atom vodíku 10. Absorpční a emisní spektra plynů