You are hereQE1

QE1


Předmět: Kvantová elektrodynamika 1

Katedra/Zkratka: OPT/QE1

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Úvod do fyziky elementárních částic a relativistické mechaniky

Přehled látky:
1.Úvod do fyziky elementárních částic. 2.Lorenzova transformace časo-prostoru, speciální teorie relativity, kovariantní a kontravariantní symbolika. 3.Klein-Gordonova rovnice a její interpretace z hlediska relativistické kvantové mechaniky. 4.Spinorová reprezentace Lorentzovy grupy,Diracova rovnice a její interpretace řešení, vakuum a antičástice, algebra gama-matic, nerelativistická limita. 5.Maxwellovy rovnice v kovariatním tvaru. 6.Variační princip a lagrangeovský formalismus, symetrie a kalibrační pole. 7.Teorém Neetherové a zákony zachování. 8.Skalární komplexní pole a elektromagnetické pole, interakce, Bohm Ahronovův efekt. Yangovo-Millsovo pole, geometrie kalibračních polí. 9.Interpretace rovnic relativistické kvantové mechaniky v rámci kanonického kvantování: skalárního komplexní pole. 10.Kanonické kvantování Diracova pole, antikomutační pravidlo a Fermiho vylučovací princip. 11.Kanonické kvantování elektromagnetického pole, kalibrační invariance, radiační a Lorentzova kalibrace. Feynmanův drahový integrál.